Uzbrojenie działki. Koszt przyłączania gazu, wody oraz prądu.

Uzbrojenie działki. Koszt przyłączania gazu, wody oraz prądu.

Z uzbrojeniem działki budowlanej wiążą się pewne formalności. Te z kolei pociągają za sobą duże koszty. Właściciel działki, który chce, aby bezpośrednio do gruntu przyłączono prąd, gaz i wodę, powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci do przedsiębiorstwa, które nimi zarządza. Warto pamiętać, że jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki jest przewidziany pod zabudowę, możliwość przyłączenia nieruchomości gruntowej do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej jest zapewniona, a przynajmniej musi być w myśl przepisów prawa.

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez firmę wspomnianą wyżej określają szacunkowe koszty i wymagane parametry techniczne przyłącza. Pozwalają stwierdzić, czy dane medium można podłączyć oraz jaki jest zakres i sposób wykonania rozbudowy sieci. Koszty są różne w zależności od regionu kraju. Przedsiębiorstwo dostarczające prąd i gaz samodzielnie ustala stawkę za wykonanie przyłączenia do sieci. Największe rozbieżności występują w przypadku sieci wodno – kanalizacyjnych. Zarządzają nimi z reguły gminne przedsiębiorstwa komunalne. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ma postać formularza. Wzory są przygotowywane przez firmy. Wystarczy je tylko wypełnić.Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznych i wodno – kanalizacyjnych obowiązują dwa lata od dnia wydania, a w przypadku sieci gazowych termin ważności wynosi rok.

Właściciel działki budowlanej składający wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej musi uiścić zryczałtowaną opłatę określoną w taryfie przedsiębiorstwa, jeżeli nieruchomość gruntowa leży na obszarze, dla którego gmina opracowała założenia do planu zaopatrzenia w energię. Wysokość opłaty zależy od długości i rodzaju przyłącza oraz mocy przyłączeniowej. Koszt przyłącza napowietrznego jest równy około 115 zł za kW mocy, zaś dla kablowego 150 zł za 1 kW. W przypadku, gdy przyłącze posiada ponad 200 m długości, trzeba zapłacić 45 zł za każdy dodatkowy metr. Opłata ryczałtowa obejmuje także koszt całości prac przy budowie przyłącza, w tym prace projektowe, kupno i montaż złącza, licznika i bezpieczników przedlicznikowych oraz ich obudowy. Na okres budowy można wykonać przyłącze tymczasowe, lecz wymaga ono dodatkowej opłaty.

Jeśli chodzi o lokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne, to są one z reguły własnością gmin. Gmina ma prawo pobrać opłatę adiacencką. Jest to forma udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Może wynieść równowartość 50% wzrostu wartości nieruchomości, jaki nastąpi na skutek rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Opłatę można rozłożyć na dziesięć lat.

Koszty związane z wykonaniem przyłącza gazu są bardzo podobne do elektrycznych. Zakład pobiera opłatę wynoszącą około 1500 zł za odcinek o długości wynoszącej maksymalnie 15 metrów. Za każdy dodatkowy metr pobiera się 65 zł.