Oznaczenia na opakowaniach cementu. Co oznaczają?

Oznaczenia na opakowaniach cementu. Co oznaczają?

Cement jest rodzajem betonu o kluczowym znaczeniu dla jakości budowlanych konstrukcji. Należy do grona spoiw hydraulicznych. Ma postać drobno zmielonego materiału nieorganicznego. Po zmieszaniu z wodą powstaje zaczyn, który twardnieje na skutek reakcji i procesów hydratacji. Cement jest kluczowym materiałem wykorzystywanym we wszystkich rodzajach budownictwa. Podczas budowy domu jest bardzo ważne, aby wybrać odpowiedni cement. O jakości tego materiału budowlanego informują konsumentów oznaczenia na opakowaniach. Cement jest produkowany zgodnie z normami europejskimi, a kryteria jego dopuszczenia do sprzedaży i stosowania są niezwykle restrykcyjne. Ścisła kontrola podczas całego procesu produkcji, dystrybucji i konfekcjonowania cementu wpływa na jego właściwości techniczne. Warto posiadać choćby minimalną wiedzę na temat oznaczeń potwierdzających spełnienie norm i dających gwarancję bezpiecznego produktu o odpowiednich właściwościach.

Cement jest produkowany zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi do tego aktu normatywnego. Potwierdzeniem zgodności produktu z przepisami są znaki CE bądź B. Cement sprzedawany luzem powinien posiadać dodatkowo dokumentację handlową. Oznakowanie CE umożliwi wprowadzenie produktu to sprzedaży na obszarze krajów Unii Europejskiej. Z kolei znak budowlany B upoważnia producenta do sprzedaży cementu tylko na terenie Polski. Komitet Techniczny 51 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego podzielił cementy na dwie grupy, a mianowicie na cementy powszechnego użytku oraz cementy specjalne. Istnieje pięć rodzajów cementów powszechnego użytku, które oznacza się symbolami CEM I (cement portlandzki), CEM II (cement portlandzki wieloskładnikowy), CEM III (cement hutniczy), CEM IV (cement puculanowy) i CEM V (cement wieloskładnikowy).Wyróżnia się także trzy odmiany cementu w ramach wymienionych wyżej rodzajów – są to odmiany A, B i C, w zależności od składników głównych. Ostatnimi czasy znowelizowano normy dotyczące produkcji cementu i wprowadzania go do obrotu. Na ich podstawie wyróżnia się kilka klas wytrzymałości cementu – 32, 5 i 42, 5 oraz 52, 5. Każda z klas posiada wyróżnik R, N bądź L. R Są to wskaźniki dynamiki narastania wytrzymałości wczesnej. R oznacza wysoką dynamikę, N normalną, zaś L niską. Należy zaznaczyć, że dotyczą one wyłącznie tylko cementu hutniczego. Cement może mieć specjalne właściwości. Są podkreślane zdefiniowanymi wyróżnikami. Cement o niskim cieple hydratacji jest oznakowany LH, cement odporny na siarczany jest oznaczony symbolami SR bądź HSR, natomiast cement z niską zawartości alkaliów jest oznakowany NA.

Obok symbolu CE lub B każde opakowanie cementu powinno posiadać na opakowaniu symbol Xi informujący os zagrożeniu dla zdrowia. cement jest preparatem niebezpiecznym, ponieważ ma działanie drażniące. Na opakowaniu powinny się także znaleźć informacje na temat warunków i okresu przechowywania. Wynika to z rozporządzenia nakazującego ograniczenie zawartości chromu VI w cemencie do wartości wynoszącej maksymalnie 0,0002%.

Kupując cement należy zwracać uwagę, czy jest oznaczony symbolem CE bądź znakiem budowlanym (B). Powinien pochodzić od sprawdzonych producentów. Należy kupować cement z Certyfikatem Zgodności wystawionym na zgodność z normą PN – EN 197 – 1. Nie należy kupować cementu bez czytelnej daty produkcji i nieaktualnymi oznaczeniami. Warto przed zakupem sprawdzić termin gwarantowanego utrzymani parametrów cementu.